Östafarma

Östafarma Free Hyalüronik Asit Serum

Hya­lu­ro­nik Asit Ne­dir?
Hya­lu­ro­nik asit (HA), vü­cu­du­nu­zun bağ do­ku­sun­da do­ğal ola­rak bu­lu­nan, uzun dal­lan­ma­mış kar­bon­hid­rat­lar­dan olan gli­ko­za­mi­nog­li­kan ya­pı­da bir mad­de­dir.
Hya­lu­ro­nik asit, cilt ya­pı­nı­zın ana bi­le­şen­le­rin­den bi­ri­dir. Cil­di­ni­zin dol­gun ve nem­li gö­rün­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan bu mad­de ken­di ağır­lı­ğı­nın 1000 ka­tı­na ka­dar su mo­le­kü­lü tu­ta­bi­lir. Cil­din nem dü­ze­yi yaş­lan­dık­ça aza­lır, çün­kü hya­lu­ro­nik asit se­vi­ye­si yaş­la be­ra­ber dü­şer.


Hya­lu­ro­nik Asi­din Fay­da­la­rı Ne­ler­dir?
Hya­lu­ro­nik asit cilt ba­kı­mı ru­ti­ni için önem­li mad­de­ler­den bi­ri ola­bi­lir. Bu­nun se­bep­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de­dir:·
• Nem­len­di­ri­ci ol­ma­sı
•  Ya­ra ona­rı­mın­da gö­rev al­ma­sı
• Kı­rı­şık­lık kar­şı­tı ol­ma­sı
• Cilt es­nek­li­ği­ni arttır­ma­sı
• Yüz kı­za­rık­lı­ğı­nı gi­der­me­si (2)


Hya­lu­ro­nik Asit Na­sıl Et­ki Gös­te­rir?
Hya­lu­ro­nik asit, ek­lem­ler­de ve di­ğer do­ku­lar­da yas­tık gö­re­vi gö­rür. Bu böl­ge­ler­de kay­gan­laş­tı­rı­cı ola­rak fonksi­yon gös­te­rir.
Hya­lu­ro­nik asit cil­di­niz­de bu­lu­nur ve ne­mi tut­ma­ya yar­dım­cı ol­mak için su­ya bağ­lı ka­lır. Bu­nun­la bir­lik­te, do­ğal yaş­lan­ma sü­re­ci, gü­neş­ten ge­len ultra­vi­yo­le ışın­lar, si­ga­ra du­ma­nı ve kir­li­lik gi­bi fak­tör­le­re ma­ruz kal­ma, ciltte­ki mik­ta­rı­nı azal­tır.
Ge­nel ola­rak hya­lu­ro­nik asit, çe­şit­li ko­şul­lar al­tın­da ta­mam­la­yı­cı bir mad­de ola­rak iş­lev ko­ru­mak ve ener­jik kıl­mak için gö­rür.(3) Vü­cu­du­nuz si­zi prog­ram­lan­mış ku­sur­suz bir ma­ki­ne­dir. Bu ma­ki­ne­nin önem­li bir par­ça­sı olan cil­di­niz si­zi genç ve sağ­lık­lı gös­te­ren do­ğal bir ta­ba­ka­dır.
Bu se­bep­le iyi bir ba­kı­mı cil­di­niz­den esir­ge­me­me­li­si­niz. Gü­neş­ten ge­len za­rar­lı ışın­lar­dan ko­run­ma­lı, si­ga­ra­dan uzak dur­ma­lı ve te­miz ha­va ala­bi­le­ce­ği­niz or­tam­lar­da bu­lun­ma­lı­sı­nız.Cil­di­niz­de­ki hya­lu­ro­nik asit den­ge­si­ni ko­ru­ma­ya bu şe­kil­de kat­kı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.


Endikasyon:
Tüm cilt tiplerinde kullanılabilinir. Yüz, boyun, el, kaz ayakları.
Kullanım şekli:
Tüm cilt tiplerine parmak uçları ile masaj yapılarak kullanılabilinir. Hya­lu­ro­nik asitin bilinin herhangi bir yan etkisi yoktur.
Saklama koşulu:
Steril üründür. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Raf ömrü 2 yıldır.

İçerik:
Aqua, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin

Hya­lu­ro­nik asit, in­san vü­cu­dun­da do­ğal ola­rak bu­lu­nan ve özel­lik­le cilt üze­rin­de çe­şit­li et­ki­le­ri olan mad­de­ler­den bi­ri­dir. Bu mad­de göz ve ek­lem sı­vı­la­rın­da da bu­lu­nur

 

Hya­lu­ro­nik Asit Ne­dir?
Hya­lu­ro­nik asit (HA), vü­cu­du­nu­zun bağ do­ku­sun­da do­ğal ola­rak bu­lu­nan, uzun dal­lan­ma­mış kar­bon­hid­rat­lar­dan olan gli­ko­za­mi­nog­li­kan ya­pı­da bir mad­de­dir.
Hya­lu­ro­nik asit, cilt ya­pı­nı­zın ana bi­le­şen­le­rin­den bi­ri­dir. Cil­di­ni­zin dol­gun ve nem­li gö­rün­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan bu mad­de ken­di ağır­lı­ğı­nın 1000 ka­tı­na ka­dar su mo­le­kü­lü tu­ta­bi­lir. Cil­din nem dü­ze­yi yaş­lan­dık­ça aza­lır, çün­kü hya­lu­ro­nik asit se­vi­ye­si yaş­la be­ra­ber dü­şer.


Hya­lu­ro­nik Asi­din Fay­da­la­rı Ne­ler­dir?
Hya­lu­ro­nik asit cilt ba­kı­mı ru­ti­ni için önem­li mad­de­ler­den bi­ri ola­bi­lir. Bu­nun se­bep­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de­dir:·
• Nem­len­di­ri­ci ol­ma­sı
•  Ya­ra ona­rı­mın­da gö­rev al­ma­sı
• Kı­rı­şık­lık kar­şı­tı ol­ma­sı
• Cilt es­nek­li­ği­ni arttır­ma­sı
• Yüz kı­za­rık­lı­ğı­nı gi­der­me­si (2)


Hya­lu­ro­nik Asit Na­sıl Et­ki Gös­te­rir?
Hya­lu­ro­nik asit, ek­lem­ler­de ve di­ğer do­ku­lar­da yas­tık gö­re­vi gö­rür. Bu böl­ge­ler­de kay­gan­laş­tı­rı­cı ola­rak fonksi­yon gös­te­rir.
Hya­lu­ro­nik asit cil­di­niz­de bu­lu­nur ve ne­mi tut­ma­ya yar­dım­cı ol­mak için su­ya bağ­lı ka­lır. Bu­nun­la bir­lik­te, do­ğal yaş­lan­ma sü­re­ci, gü­neş­ten ge­len ultra­vi­yo­le ışın­lar, si­ga­ra du­ma­nı ve kir­li­lik gi­bi fak­tör­le­re ma­ruz kal­ma, ciltte­ki mik­ta­rı­nı azal­tır.
Ge­nel ola­rak hya­lu­ro­nik asit, çe­şit­li ko­şul­lar al­tın­da ta­mam­la­yı­cı bir mad­de ola­rak iş­lev ko­ru­mak ve ener­jik kıl­mak için gö­rür.(3) Vü­cu­du­nuz si­zi prog­ram­lan­mış ku­sur­suz bir ma­ki­ne­dir. Bu ma­ki­ne­nin önem­li bir par­ça­sı olan cil­di­niz si­zi genç ve sağ­lık­lı gös­te­ren do­ğal bir ta­ba­ka­dır.
Bu se­bep­le iyi bir ba­kı­mı cil­di­niz­den esir­ge­me­me­li­si­niz. Gü­neş­ten ge­len za­rar­lı ışın­lar­dan ko­run­ma­lı, si­ga­ra­dan uzak dur­ma­lı ve te­miz ha­va ala­bi­le­ce­ği­niz or­tam­lar­da bu­lun­ma­lı­sı­nız.Cil­di­niz­de­ki hya­lu­ro­nik asit den­ge­si­ni ko­ru­ma­ya bu şe­kil­de kat­kı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.


Endikasyon:
Tüm cilt tiplerinde kullanılabilinir. Yüz, boyun, el, kaz ayakları.
Kullanım şekli:
Tüm cilt tiplerine parmak uçları ile masaj yapılarak kullanılabilinir. Hya­lu­ro­nik asitin bilinin herhangi bir yan etkisi yoktur.
Saklama koşulu:
Steril üründür. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Raf ömrü 2 yıldır.

İçerik:
Aqua, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin

Hya­lu­ro­nik Asit Ne­dir?
Hya­lu­ro­nik asit (HA), vü­cu­du­nu­zun bağ do­ku­sun­da do­ğal ola­rak bu­lu­nan, uzun dal­lan­ma­mış kar­bon­hid­rat­lar­dan olan gli­ko­za­mi­nog­li­kan ya­pı­da bir mad­de­dir.
Hya­lu­ro­nik asit, cilt ya­pı­nı­zın ana bi­le­şen­le­rin­den bi­ri­dir. Cil­di­ni­zin dol­gun ve nem­li gö­rün­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan bu mad­de ken­di ağır­lı­ğı­nın 1000 ka­tı­na ka­dar su mo­le­kü­lü tu­ta­bi­lir. Cil­din nem dü­ze­yi yaş­lan­dık­ça aza­lır, çün­kü hya­lu­ro­nik asit se­vi­ye­si yaş­la be­ra­ber dü­şer.


Hya­lu­ro­nik Asi­din Fay­da­la­rı Ne­ler­dir?
Hya­lu­ro­nik asit cilt ba­kı­mı ru­ti­ni için önem­li mad­de­ler­den bi­ri ola­bi­lir. Bu­nun se­bep­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de­dir:·
• Nem­len­di­ri­ci ol­ma­sı
•  Ya­ra ona­rı­mın­da gö­rev al­ma­sı
• Kı­rı­şık­lık kar­şı­tı ol­ma­sı
• Cilt es­nek­li­ği­ni arttır­ma­sı
• Yüz kı­za­rık­lı­ğı­nı gi­der­me­si (2)


Hya­lu­ro­nik Asit Na­sıl Et­ki Gös­te­rir?
Hya­lu­ro­nik asit, ek­lem­ler­de ve di­ğer do­ku­lar­da yas­tık gö­re­vi gö­rür. Bu böl­ge­ler­de kay­gan­laş­tı­rı­cı ola­rak fonksi­yon gös­te­rir.
Hya­lu­ro­nik asit cil­di­niz­de bu­lu­nur ve ne­mi tut­ma­ya yar­dım­cı ol­mak için su­ya bağ­lı ka­lır. Bu­nun­la bir­lik­te, do­ğal yaş­lan­ma sü­re­ci, gü­neş­ten ge­len ultra­vi­yo­le ışın­lar, si­ga­ra du­ma­nı ve kir­li­lik gi­bi fak­tör­le­re ma­ruz kal­ma, ciltte­ki mik­ta­rı­nı azal­tır.
Ge­nel ola­rak hya­lu­ro­nik asit, çe­şit­li ko­şul­lar al­tın­da ta­mam­la­yı­cı bir mad­de ola­rak iş­lev ko­ru­mak ve ener­jik kıl­mak için gö­rür.(3) Vü­cu­du­nuz si­zi prog­ram­lan­mış ku­sur­suz bir ma­ki­ne­dir. Bu ma­ki­ne­nin önem­li bir par­ça­sı olan cil­di­niz si­zi genç ve sağ­lık­lı gös­te­ren do­ğal bir ta­ba­ka­dır.
Bu se­bep­le iyi bir ba­kı­mı cil­di­niz­den esir­ge­me­me­li­si­niz. Gü­neş­ten ge­len za­rar­lı ışın­lar­dan ko­run­ma­lı, si­ga­ra­dan uzak dur­ma­lı ve te­miz ha­va ala­bi­le­ce­ği­niz or­tam­lar­da bu­lun­ma­lı­sı­nız.Cil­di­niz­de­ki hya­lu­ro­nik asit den­ge­si­ni ko­ru­ma­ya bu şe­kil­de kat­kı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.


Endikasyon:
Tüm cilt tiplerinde kullanılabilinir. Yüz, boyun, el, kaz ayakları.
Kullanım şekli:
Tüm cilt tiplerine parmak uçları ile masaj yapılarak kullanılabilinir. Hya­lu­ro­nik asitin bilinin herhangi bir yan etkisi yoktur.
Saklama koşulu:
Steril üründür. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Raf ömrü 2 yıldır.

İçerik:
Aqua, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin